شما اینجا هستید:   خانه » کارگروه ها

کارگروه ها


کارگروه های تخصصی

کارگروه هاي تخصصی کانون می تواند حسب پیشنهاد اعضا و تأیید رئیس کانون و یا تشخیص هیأت امناء، نسبت به تشکیل کارگروه هاي تخصصی مورد نیاز جهت »بررسی، اصلاح و تکمیل طرح ها و پیشنهادات مطروحه در جلسات کانون، تهیه و تمهید طرح هاي لازم و انجام وظایف دیگري که طبق دستورالعمل بر عهده کانون است« ...
ادامه