شما اینجا هستید:   خانه » درباره ما » اعضاء هیات امناء

اعضاء هیات امناء

 

اعضاي هیات امنا شامل 12 نفر به شرح زیر میباشد:

  1. استاندار یا نماینده تامالاختیار ایشان (رئیس هیات امنا(
  2. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ( دبیر هیات امنا (
  3. یک نفر از مدیران دستگاههاي اجرایی در بخش خدمات بر حسب مزیت رقابتی هر استان با معرفی دبیر هیات امنا
  4. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
  5. رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان
  6. یک نفر از اعضاي هیات علمی دانشگاهها/موسسات/مراکز علمی و پژوهشی استان/مرکز رشد / پارك علم و فناوري استان/ صاحبنظر در حوزه کارآفرینی به انتخاب رئیس دانشگاه مادر استان
  7. شش نفر از کارآفرینان برتر ملی یا استانی )از تمامی بخشهاي اقتصادي(

تبصره 1 : احکام اعضاي هیات امنا پس از معرفی دبیر هیات امناء ، توسط استاندار صادر میگردد.

تبصره 2 : شش نفر کارآفرین برتر موضوع بند 7 ، در دوره اول و پیش از تشکیل کانون با معرفی مدیر کل ( دبیر هیات امنا) به استاندار، انتخاب میشوند. انتخاب این افراد در دورههاي آتی( دو سالانه) پس از تشکیل و انسجام فعالیت کانون، بر عهده اعضاي کانون میباشد.

تبصره 3 :  در صورت استعفا یا فوت اعضاي کارآفرین عضو هیات امناء) موضوع بند 7 ) دبیر هیات امناء موظف است کارآفرین دیگري را به عنوان جایگزین وي تا برگزاري انتخابات کارآفرینان عضو هیات امناء، به رییس هیات امناء معرفی نماید.

تبصره 4 : رئیس هیات امنا میتواند نماینده برخی ارگان هاي رسمی مانند رئیس شوراي هماهنگی بانکهاي استان، شهردار، رئیس شوراي شهر، نماینده عالی قوه قضاییه در استان، نمایندگان مجلس شوراي اسلامی استان، فرمانداران، بخشداران و ... را به جلسات هیات امنا بنا به ضرورت و به صورت عضو افتخاري و بدون حق راي دعوت نماید.