صاحبنظران مطرح در عرصه کارآفرینی ( ماخذ سایت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی )

دکترجهانگير يدالهي

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: جهانگیر یدالهی فارسی
سال تولد:1341
محل تولد: شیراز

سوابق تحصیلی:
كارشناسی : مدیریت صنعتی از دانشگاه شیراز(1368)
كارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی از دانشگاه شیراز(1373)
دكتری: مدیریت سیستمها از دانشگاه تهران(1380)
رتبه علمی: استادیار
پست سازمانی:عضو هیأت علمی
آدرس الكترونیكی: jyadolahi@gmail.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

فعالیت های علمی:
تدریس در (مقطع كارشناسی ارشد):
- تشخیص فرصت های كارآفرینی
- مبانی كارآفرینی
- نظریه های كارآفرینی
- تدوین طرح كسب وكار
- امكان سنجی طرحهای صنعتی
- مدیریت استراتژیك
- روش تحقیق درمدیریت
مقالات :
- مجله علمی – پژوهشی دانش مدیریت (1381) : برنامه ریزی آرمانی در آموزش عالی
- مجله علمی – پژوهشی دانش مدیریت (1382) : مدل سازی ریاضی دربرنامه ریزی تطبیقی(پذیرش)
- مجله علمی – پژوهشی حركت (1382) : كاربرد برنامه ریزی آرمانی درتربیت بدنی
- سمینار بین المللی چالشهای جهانی سازی ، دانشگاه تهران (1382) : آینده آموزش عالی درچالش جهانی سازی
- سمینار تحقیق وتوسعه كرمان – 1370 ، نقش اطلاعات درتوسعه اقتصادی
- سمینار علم – تكنولوژی– توسعه ، تهران – 1372، استراتژی انتخاب تكنولوژی درواحدهای صنعتی
- كنگره دولت – دانشگاه صنعت، تهران – 1374 ، نقش ارتباط مناسب دولت – دانشگاه – صنعت درترویج نوآوری
- در صنعت
- كنگره دولت – دانشگاه صنعت ، تهران – 1374 ، نقش ارتباط مناسب دولت – دانشگاه- صنعت ، درحل مشكلات توسعه صنایع كوچك
- سمینار محرومیت زدایی – داراب – 1374 ، محرومیت زدائی از طریق توسعه صنعت
- كنگره ملی خدمات مهندسی ، تهران – 1364 ، نقش خدمات مهندسی درارتقاء كیفیت محصولات
- مجله علمی – ترویجی برنامه وبودجه شماره 8 (1375) : استراتژی انتخاب تكنولوژی درواحدهای صنعتی
- مجله علمی – ترویجی برنامه وبودجه شماره 12(1376) : اصلاحات تجاری ، عدم اطمینان وارتقای صارات مكزیك 1982 شماره 88 (ترجمه)
- مجله علمی – ترویجی برنامه وبودجه شماره 15 (1376) : سیاست گذاری مناسب برای استفاده موثر از اطلاعات
- همایش بین المللی برنامه سوم توسعه (1377) : مدل برنامه ریزی آرمانی – انطباقی برای برنامه ریزی توسعه
- سمینار بررسی بحران مالی شرق آسیا ، ژاپن ، توكیو(1379) : بررسی آثار بحران مالی شرق آسیا درایران
- همایش ملی آموزش عالی و اشتغال ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس (1384) نقش جدید دانشگاه ها ، ایجاد قابلیت های كارآفرینی
- سمینار روسای مراكز كارآفرینی دانشگاه های كشور ، دانشگاه گیلان ،(1384)، آموزش كارآفرینی
- همایش بین المللی GIAN دانشگاه اصفهان – (1383). آینده آموزش عالی
- همایش كارآفرینی زنان ، دانشگاه شیراز (1384) ، مدل سیاستگذاری برای توسعه كارآفرینی زنان
- همایش ملی كارآفرینی ، تهران ، دانشگاه آزاد رودهن (1385) ، مدل دانشگاه كارآفرین
- همایش ملی كارآفرینی ، دانشگاه تهران (1385) ، بررسی لزوم آموزش مهارتهای كارآفرینی در دانشگاه ، یدالهی – اشراقی (مشترك –اول)
- همایش ملی كارآفرینی ، دانشگاه تهران (1385)، نقش توسعه منابع انسانی در تسهیل ایجاد زمینه كارآفرینی سازمانی ، یدالهی – نورا (مشترك –اول)
- همایش ملی كارآفرینی ، دانشگاه تهران (1385)،مدل ارزیابی فرصتهای كارآفرینی در درك مخاطرات ناشی از ایجاد كسب و كارهای جدید در ایران، یدالهی – ایمانی (مشترك –اول)
- همایش ملی كارآفرینی ، دانشگاه تهران (1385)،فرایند كارآفرینی ، الگوها و نظریات ، یدالهی – سخدری (مشترك –اول)
- همایش ملی مدیریت صنعتی (1385) كسب و كارهای كوچك و متوسط بین المللی ، یدالهی – سخدری (مشترك –اول)
- همایش ملی مدیریت صنعتی (1385) " مباحث اصلی مدیریت دانش و تئوری های یادگیری در تحقیقات کارآفرینی بین المللی، دکتر یداللهی-محمدی (مشترك –اول)
- اولین جشنواره كارآفرینی شیخ بهایی ، (1383) ، نقش انتخاب تكنولوژی در موفقیت كارآفرینان
- فصلنامه فرهنگ مدیریت (پاییز 1384 ) ، مدیریت و ارزیابی عملكرد كارآفرینی سازمانی
InternationalWorkshopEentrepreneurship&HigerEducation(2006) ، Entrepreneurship Education ، Jahangir yadolahi- abas bazargan ،tehran, the university of Tehran.
InternationalWorkshopEentrepreneurship&HigerEducation(2006)
Entrepreneurship Reasrch ، Jahangir yadolahi. tehran, the university of Tehran.
International seminar GIAN (2004)E-Commerce Readiness assessment, Jahangir yadolahi. tehran, the university of Tehran.
The future of higer Education in the age of Globalization.(2003) Jahangir yadolahi. tehran, the university of Tehran.
استاد راهنما در پایان نامه های:
- بررسی نقش توانمندی كارآفرینی در كسب مزیت رقابتی پایدار در كسب و كار های كوچك و متوسط SME ها، مجتبی حسینی ، دوره كارشناسی ارشد (1385)
- نقش مدیریت كارآفرینانه كسب و كارهای كوچك و متوسط SMEبر ورود آنها به بازار بین المللی، كمال سخدری، دوره كارشناسی ارشد (1385)
- رابطه قابلیت های مدیران كسب و كارهای كوچك و متوسط صنایع غذایی شهر تهران با موفقیت آنها در بازارهای بین المللی ، احسان اصغریان ، دوره كارشناسی ارشد (1385)
- رابطه بكارگیری دانش در بنگا ه های كوچك و متوسط با موفقیت آنها در بازار بین المللی ، سعید محمدی، دوره كارشناسی ارشد (1385)
- رابطه بین دانش پیشین و شناسایی فرصت توسط كارآفرینان شهر تهران ، عباس نورا ، دوره كارشناسی ارشد (1385)
- بررسی میزان بازارگرایی در شركت های مستقر در مراكز رشد،حسین خان محمدی، دوره كارشناسی ارشد (1386)
- طراحی ساختار سازمانی مطلوب برای مراكز رشد (انكوباتورهای) دانشگاهی ، طیبه نیك رفتار ، دوره كارشناسی ارشد (1385)
استاد مشاور در پایان نامه های زیر:
- طراحی و تبیین الگوی انتخاب مربیان تیم های ملی شنا ، شیرجه و واتر پلو ، محسن شفیعی ، دوره دكتری مدیریت ورزشی(1385)
- بررسی استراتژی تبلیغات شركت سایپا برای خودروی پراید بر مبنای منحنی عمر كالا ، سید مهدی موسوی قاسمی، دوره كارشناسی ارشد (1385)
- بررسی نقش عوامل داخلی بر موفقیت ورود كسب و كارهای كوچك و متوسط به بازار های بین المللی ، مریم
سقط چی (1386)
- نیازسنجی آموزشی كارآفرینی در دانشجویان دوره كارشناسی ارشد مهندسی برق دانشكده فنی دانشگاه تهران ، محمد احمدی ، دوره كارشناسی ارشد ، تابستان (1383)
داور در پایان نامه های زیر:
- تعیین و ارزیابی سطح موجود گرایش به بازار (بازارگرایی) در شركت ملی نفت ایران ، رضا نوری كیا، دوره كارشناسی ارشد (1385)
- بررسی موانع كارآفرینی مدیران زن در مقایسه با مدیران مرد در سازمانهای .... ، انسیه جوكار ، دوره كارشناسی ارشد (1384)
- طراحی نظام مدیریت بحران سازمان منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی ، امین عبیری جهرمی ، دوره كارشناسی ارشد (1385)
- بررسی میزان آگاهی از كارآفرینی در بین دانشجویان كارشناسی رشته های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و طراحی برنامه آموزش كارآفرینی برای دانش افزایی آنها ، رضا میر عرب ، دوره كارشناسی ارشد (1386)
- تعیین سطح بهینه هشدار سیلاب با استفاده از مهندسی ارزش، هانیه خدایی ، دوره كارشناسی ارشد (1385)
فعالیت های پژوهشی:
- پایان نامه كارشناسی ارشد : بررسی عوامل موثر درانتخاب تكنولوژی درصنایع استان فارس
- پایان نامه دكتری: برنامه ریزی آرمانی تطبیقی برای تخصیص منابع درسیستم های فازی

سوابق تحقیقاتی :
- اصلاحات ساختاری درشركت یك ویك
- برنامه ریزی استراتژیك توسعه مجتمع صنعتی نصر
- استراتژی توسعه صنایع ایران
- مشكلات وتنگناهای توسعه صنعت فرش دستباف دراستان فارس
- طراحی سیستم حسابداری قیمت تمام شده برای تعاونیهای فرش دستباف استان فارس
- تعیین اولویتهای تحقیقاتی صنایع استان فارس از طریق واحدهای R&D
- بررسی مشكلات صنایع كوچك دراستان فارس
- همكاری كارشناسی با استانداری فارس و اداره كل صنایع فارس
- بررسی جایگاه آموزش درصنایع استان فارس
- بررسی مشكلات صنایع فلزی استان فارس
- بررسی نقاط قوت وضعف صنایع غذایی دراستان فارس
- انجام اصلاحات درمعاونت پشتیبانی وزارت بهداشت
- طراحی ساختار سازمانی موسسه جهاد نصر
- برنامه ریزی عملیاتی شركت پالایش وپژوهش خون
- مشاركت دربرنامه ایران 1400
- مشاركت دربرنامه سوم توسعه
- آسیب شناسی سازمانی شركت آب منطقه ای كرمان
- طراحی سیستم اطلاعات مدیریت اموردانشجویی دانشگاه تهران
- تدوین برنامه توسعه مدیریت كشور(سازمان مدیریت وبرنامه ریزی)
- طراحی سیستم اطلاعات مدیریت مجتمع نصر
- محاسبه هزینه فعالیت ها وخدمات دانشگاهی دردانشگاه تهران با روش هزینه یابی فعالیت
- طراحی بانك اطلاعات منابع انسانی دروزارت پست وتلگراف وتلفن
- طراحی سیستم ارزیابی عملكرد فروشگاههای اتكا
- طراحی وتجدید ساختار سازمانی درمعاونت تحقیقات وزارت جهاد سازندگی
- آنچه مدیران درموردتجارت الكترونیك باید بدانند(امكان سنجی ورود به تجارت الكترونیك)
- برنامه ریزی استراتژیك درشركت تهیه وتوزیع تراورس
- خصوصی سازی واصلاحات ساختاری دروزارت راه وترابری
- تدوین استراتژی تمركز درمعادن استان یزد
- بررسی عوامل موثر درقاچاق كالا دراستانهای قاچاق خیز كشور
- نظام مطلوب بكارگیری زنان در وزارت دفاع
- ارزیابی لایحه ادغام سازمان ایرانگردی وجهانگردی وسازمان میراث فرهنگی با روش SWOT
- ارزیابی طرح جامع ورزش كشور
- طراحی سیستم ارزیابی وانتخاب مدیران دولت
- نیازسنجی آموزشی كاركنان شركت ساپكو
- طراحی سیستم ارزیابی رضایت كاركنان درشركت ساپكو
- طراحی وتجدید ساختار سازمانی درشركت ساپكوطراحی ساختار شبكه ای درصنعت خودرو
- تحلیل عوامل موثر دربهره برداری منابع انسانی شركت ساپكو
- برنامه ریزی عملیاتی مركز جهانی علوم اسلامی
- طراحی سیستم ارزیابی عملكرد كاركنان شركت ساپكو
سمت های اجرائی:
- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی : مسئول پذیرش طرح های تحقیقاتی1 سال 69-68
- مجتمع صنعتی نصر : مدیر مهندسی صنایع و معاون بازار یابی 5 سال 75-70
- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی : كارشناس برنامه ریزی 5 سال 75-80
- دانشگاه تهران : عضو هیئت علمی و مدیر گروه كارآفرینی از سال 1381

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی:
- همكاری با مركز كارآفرینی دانشگاه تهران در فعالیت ها ی آموزشی ، ترویجی و پژوهش كارآفرینی
- دبیر همایش وعضو كمیته علمی همایش ملی مدیریت صنعتی ،تهران، دانشگاه شاهد(1385)
- عضو كمیته علمی همایش ملی آموزش عالی و اشتغال ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس (1384)
- عضو كمیته علمی همایش بین المللی رهبری باشگاه های هلدینگ، تهران (1386)
- مشاوره به سازمانهای دولتی مسئول توسعه كارآفرینی و توسعه صنعت