صاحبنظران مطرح در عرصه کارآفرینی ( ماخذ سایت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی )

دکتر محمدرضا زالي

الف) مشخصات فردی:
1- نام و نام خانوادگی: محمدرضا زالی
2- آخرین مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت
3- رشته تحصیلی، دانشگاه و محل تحصیل در مقاطع مختلف:
کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی از 1368 تا 1372
مدیریت دولتی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران از 1372 تا 1375
مدیریت دولتی منابع انسانی دوره دکتری دانشگاه تهران از 1375 تا 1382 مدیریت سیستم

ب) سوابق علمی تحقیقاتی

 نویسنده و مترجم مقالات تخصصی چاپ شده در مجله های تدبیر، مصباح (انتشارات دانشگاه امام حسین(ع))، زمینه، تحول اداری، تازه های مدیریت (از انتشارات سازمان امور اداری استخدامی)، پژوهشهای (مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی) به شرح زیر می باشند:

 • تألیف مقالات زیر:

 1- نقدی بر اندیشه مرگ بوروکراسی، مجله تحول اداری، سازمان اداری استخدامی دوره سوم، شماره 10 و 11 ، صص 68-58 .

 2- کارشکافی، مجله تحول اداری، سازمان امور اداری و استخدامی، دوره سوم، شماره 12 و 13.

 3- بررسی پیرامون مشخصات مدیران تحقیق و توسعه، مجله تازه های مدیریت، دوره چهارم، شماره 16.

 4- رهبری تحول آفرین، فصلنامه مصباح (ویژه رهبری سازمانی) دانشگاه امام حسین، شماره 25، تابستان 1377، ص ص 113-135 .

 5- بررسی تأثیر روندها و چالش های محیطی بر نظریه های سازمان مدیریت، سازمان امور اداری، استخدامی، شماره 23، 1377.

 6- مدیریت زمان، مجله زمینه، سال ششم، شماره 60، تیرماه 1375.

 7- رهبری در سازمانهای تحقیقاتی، مجله زمینه، شماره 65، 1375.

 8- جزوه مدل ماهواره ای بهبره وری و کاربرد آن در سازمانهای تحقیقاتی، معاونت اداری پرسنلی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1375.

 9- جزوه «مجموعه مقالاتی پیرامون منابع انسانی» معاونت اداری پرسنلی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1374.

 10- بررسی مهارتها و ویژگیهای مدیران تحقیقاتی، مجله پژوهشیار، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی شماره 6، پاییز 1376.

 11- نگاهی به سازمانهای تحقیقاتی از دریچه فرهنگ سازمانی، مجله پژوهشیار، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1377.

 12- گزارش تحقیق بررسی اثربخشی سبک رهبری مدیران، مجله پژوهشیار، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، شماره 10.

 13- مشارکت در ترجمه کتاب بهره وری مراکز تحقیقاتی، مرکز مطالعات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، خرداد ماه 1377.

 14- مشارکت در ترجمه کتاب مدیریت بر هوشهای پرورش یافته، مرکز مطالعات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، خرداد ماه 1377. ترجمه مقالات زیر: 

 1- مخروط سازمانی، مجله تدبیر، شماره 86، مهرماه 1377، ص 21.

 2- ایجاد سازمان یادگیرنده از فکر تا عمل، مجله تدبیر، شماره 76، 1376.

 3- ساعات کار شناور، مجله تدبیر، شماره 55، 1374، ص 48.

 4- تأکید بر مهارتهای فنی و حرفه ای در به کارگیری مدیران عالی، مجله زمینه، سال ششم، شماره های 57-58 فروردین و اردیبهشت 1375، صص 38-36.

 5- نیاز آینده: مدیر اجرایی کارآمد، مجله زمینه، سال پنجم، شماره های 56-55، بهمن و اسفند 1374، صص 44 تا 49.

 6- ویژگیهای شخصیتی و مشخصات شغلی، مجله زمینه، سال ششم، شماره 61، مردادماه 1375، 16.

 7- بررسی اثرات مستقیم و متقابل تعهد سازمانی بر پدیده های ترک خدمت و غیبت، مجله زمینه، سال پنجم، شماره ههای 52-51، مهر و آبان 1373، ص 96.

 8- رهبران اثربخش، ارزشمند هستند، مجله تازه های مدیریت، دوره ششم، شماره 12 و 13، ص 19.

 9- نگرش سرپرستان به ارزیابیهای مرئوسین، مجله زمینه، سال پنجم، شماره های 48-47، خرداد و تیرماه 1374، ص 102.

 10- قدرتمندسازی، انگیزش، آموزش و موفقیت اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع، مجله فرهنگ و تعاون، شماره یک، اردیبهشت ماه 1376، ص 38.

 

 سوابق تحقیقاتی:

 1- بررسی میزان بالقوه انگیزش بودن MPS)) مشاغل آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، معاونت اداری پرسنلی، 1376.

 2- مجری پروژه تحقیقاتی «بررسی و تبیین مهارتها و ویژگیهای مدیران تحقیقاتی»، مورد خاص: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، 1375، نمره الف (19).

 3- مسأله یابی پیرامون منابع انسانی، معاونت اداری و پرسنلی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1374.

 4- همکار پروژه تحقیقاتی، «تدوین تجربیات مدیران ستاد بازسازی به منظور طراحی و تبیین مدل بومی مدیریت بحران و در طی سالهای دوران جنگ و پس از جنگ)، مسئول پروژه جهاددانشگاهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 6-1375.

 5- بررسی انگیزش کارکنان از دیدگاه مدیران و پرسنل (مشابه تحقیق هرزبرگ)، معاونت اداری و پرسنلی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، سال 1375.

 6- بررسی اثربخشی سبک رهبری مدیران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1376.

 7- مدیر پروژه آسیب شناسی سازمان مخابرات استان تهران، 1381.

 8- مدیر پروژه آسیب شناسی مدیریتی دستگاههای دولتی استان سمنان- 1379.

 9- مجری پروژه ارزیابی عملکرد ستادهای تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم- 1379.

 10- مجری پروژه بررسی مفروضات مدیران نسبت به کارکنان زن شاغل در وزارت دفاع- 1380.

 11- مدیر پروژه بررسی ابعاد استراتژیک قاچاق کالا- کارفرما ستاد مبارزه با قاچاق کالا (گمرک) 1381.

 12- مجری پروژه بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمانهای پژوهشی کشور.

 13- مجری پروژه بررسی و تبیین نوع و اثربخشی سبک رهبری مدیران تحقیقاتی سازمانهای پژوهشی کشور.

 14- مدیر پروژه بررسی فرهنگ سازمانی حاکم بر دانشگاه تهران.

 15- مدیر پروژه بررسی رابطه بین رضایت شغلی، ترک خدمت و عملکرد کارکنان دانشگاه تهران.

 16- مدیر پروژه برسی عوامل مرتبط با انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه تهران.

 17- مدیر پروژه” طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاهها“ .

 18- مدیر پروژه برسی اثربخشی آموزش مدیریت در ایران- مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

 19- همکار پژوهشی پروژه بررسی و مطالعه امکان سنجی راه اندازی خوشه صنعتی مبلمان ملایر.

 20- همکار پژوهشی پروژه”ْ بررسی میزان رضایت خدمت گیرندگان گمرک“ .

 21- مدیر پروژه ”طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان تهران“.

 22- همکار پژوهشی ”طراحی سیستم مطلوب بکارگیری کارکنان زن در مشاغل سازمانهای تابعه وزارت دفاع“.

 23- همکار پژوهشی” طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد واحدهای اقامتی وپذیرایی شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی وجهانگردی

 24- همکار پژوهشی” طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد فروشگاههای زنجیره ای اتکا

 25- مجری طرح” طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی کشور

 26- ارائه راهنمایی و مشاوره آماری برای برخی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر (علوم صنایع دفاعی اصفهان) برای نمونه:

 - محمدحسین حبیبی، طراحی الگوی بهینه ارزشیابی عملکرد کارکنان مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1376.

 - ارائه راهنمایی و مشاوره آماری برای پایان نامه های برخی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه تهران، شهیدبهشتی، علامه، تربیت مدرس برای نمونه:

 دانشگاه علامه طباطبائی:

 - بررسی تأثیر اجرای ISO 9000 بر ساختار سازمانی، پژوهشگر: حلاج یوسفی، استاد راهنما: دکتر انصاری رنانی، استاد مشاور: دکتر رحمان سرشت، مشاور آمار: محمدرضا زالی (به پیوست)

 - بررسی و تبیین نیازهای آموزشی مدیران تحقیقاتی، مورد خاص: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، پژوهشگر؛ هوشنگ مطیعی، استاد راهنما: دکتر *دلاور، مشاور آماری: محمدرضا زالی

 دانشگاه تهران:

 - بررسی و تبیین ضرورت استقرار سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی، پژوهشگر مهندس محمد مهرعلیان

 - بررسی و تبیین اهمیت مهارت و دانش و حرفه ای حسابداری در خصوص دانشجویان وو حسابرسان ارشد، پژوهشگر: یزدانی، استاد راهنما دکتر نوروش.

 دانشگاه شهیدبهشتی:

 - بررسی میزان استفاده از محتوای اطلاعات حسابرسی در خرید سهام و پیش بینی سهام توسط حسابرسان و متحصصین حسابداری، پژوهشگر: مجتبی گودرزی، استاد راهنما دکتر فدایی نژاد

 - بررسی رابطه شیوه ای جذب نیروی انسانی متخصص و فرهنگ سازمانی، *استاد راهنما دکتر حبیبی 

دانشگاه مشهد:

 - بررسی و تبیین جایگاه توکل در فرآیند تصمیم گیری مدیران، عباس هادوی نیا. (در حال اجرا)

ج) سوابق آموزشی

- مقطع کارشناسی

 1- تدریس درس ”روش تحقیق“، دانشکده علوم اداری دانشگاه شهیدبهشتی (ترم بهاره و پاییز سال تحصیلی 77-76)

 2- تدریس درس ”طراحی سیستم های اطلاعاتی مدیریت“ برای دانشجویان ضمن خدمت، دانشکده علوم اداری دانشگاه شهیدبهشتی، ترم پاییز، سال تحصیلی 77-76.

 3- تدریس درس روش تحقیق، دفتر مطالعات مؤسسه آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی، 1376.

 4- تدریس درس مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ترم بهاره سل تحصیلی 77-76.

 5- تدریس درس اصول مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ترم بهاره سال تحصیلی 77-76.

 6- تدریس درس مدیریت منابع انسانی، مؤسسه آموزشی نظام الملک (غیرانتفاعی) ترم بهاره سال تحصیلی 77-76.

 7- تدریس درس روش تحقیق، در ترم جاری، دانشکده علوم اداری دانشگاه شهیدبهشتی.

 8- تدریس مدیریت منابع انسانی، (مخصوص کارکنان اداری) دانشکده صنایع، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1374.

 - مقطع کارشناسی ارشد:

 1- اجرای دوره آموزشی ”دوره آمادگی امتحان جامع“ برای دانشجویان کارشناسی ارشد، در مراکز آموزشی مدیریت دولتی استان آذربایجان شرقی“

 2- تدریس درس ”سیستم های اطلاعات مدیریت“، مرکز آموزش مدیریت دولتی استان آذربایجان شرقی، در ترم جاری

 3- تدریس درس مدیریت منابع انسانی- کارشناسی ارشد- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

سوابق اجرایی: (آموزشی- اداری)

 1- کارشناس مدیریت طرحها و قوانین معاونت اداری و پرسنلی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی از سال 77-1372.

 2- مسئول و مجری پروژه کارشکافی در معاونت اداری و پرسنلی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی از سال 1373 تا 1375.

 3- مسئول تحقیقات منابع انسانی معاونت اداری پرسنلی مؤسسه مذکور

 4- عضو فعال کمیته طراحی و تدوین دوره کارشناسی ارشد ”مدیریت تحقیق و توسعه“، (برای اولین بار در کشور) پرسنلی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

 5- عضو فعال کمیته طراحی و تدوین دوره آموزشی ”مدیریت پروژه“ در مؤسسه مذکور

 6- رئیس کمیسیون توسعه منابع انسانی، معاونت اداری پرسنلی، پرسنلی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1376

7- مشاور تحقیق مرکز تحقیقات بیمه ایران، 1377

8- معاون پژوهشی مرکز مطالعات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی- 1377       

 9- سرپرست مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدریت دانشگاه تهران- 1381-1378

سخنرانی ها و سمینارها:

 1- سخنرانی پیرامون تسازمانهای یادگیرنده“، دانشکده علوم اداری دانشگاه شهیدبهشتی- ترم پاییز سال تحصیلی 77-76   

 2 - سخنرانی در زمینه ”سازمانهای یادگیرنده“ دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، 1376

3- سخنرانی در زمینه ” ارتباط سازمانهای یادگیرنده و مؤسسات تحقیقاتی“، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی)، 1376

4- سخنرانی پیرامون ”رهبری در سازمانهای تحقیق و توسعه“، دانشگاه مالک اشتر (مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی)، سال 1375

5- سلسله بحث هایی پیرامون ”سازمانها در آینده“، در برنامه رادیوئی دنیای آینده، شبکه جوان رادیو، به مدت پنج ماه از اول سال 1377 تا مرداد ماه سال جاری

6- سخنرانی پیرامون ”اهمیت کارشکافی در مدیریت منابع انسانی“، سمینار بررسی تطبیقی مدیریت منابع انسانی در اسلام و غرب، دانشگاه پیام نور دامغان، آبان ماه 1376. (این سمینار با مشارکت دانشکده علوم اداری دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد)

7- اولین سخنران (بعد از ریاست محترم جمهوری) سمینار نظام اداری و توسعه تحت عنوان ”ایجاد نظام اداری یادگیرنده؛ بهترین ابزار دستیابی به توسعه“