شما اینجا هستید:   خانه » کارگروه ها » کارگروه های تخصصی

کارگروه های تخصصی

کارگروه هاي تخصصی

کانون می تواند حسب پیشنهاد اعضا و تأیید رئیس کانون و یا تشخیص هیأت امناء، نسبت به تشکیل کارگروه هاي تخصصی مورد نیاز جهت »بررسی، اصلاح و تکمیل طرح ها و پیشنهادات مطروحه در جلسات کانون، تهیه و تمهید طرح هاي لازم و انجام وظایف دیگري که طبق دستورالعمل بر عهده کانون است« اقدام نماید.

  1. این کارگروههاي تخصصی مرکب از اعضاء و عنداللزوم با حضور مشاورین منتخب کانون تشکیل خواهد شد.
  2. هر کارگروه می تواند با تصویب اکثریت اعضاي خود براي مشاوره از صاحب نظران دعوت کند.
  3. مسئول و اعضاي هر کارگروه و همچنین عناوین کارگروهها، در جلسات کانون تعیین و توسط رئیس کانون جهت تأیید به هیأت امناء معرفی خواهد شد.