ماخذ : ستورالعمل تشکیل کانون های کارآفرینی کشور - ویرایش هشتم - مهر 1393

ترکیب اعضاي کانون به شرح زیر می باشد  :

  1. کارآفرینان برتر منتخب در جشنواره هاي کارآفرینی، در حوزه هاي مختلف صنعتی، تولیدي، خدماتی، کشاورزی
  2.  اساتید برجسته و اعضاي هیأت علمی دانشگاههاي استان که داراي سوابق علمی و اجرایی چون تحقیق، تألیف و تدریس در موضوع کارآفرینی باشند.
  3. نمایندگان تشکل ها و سازمان های غیر دولتی ( NGO ) فعال استان در حوزه کارآفرینی