تصویب نامه شورایعالی اشتغال

تصویب نامه بیست و نهمین جلسه شورایعالی اشتغال مورخ 89/07/11منتخب

مصوبات و راهکارهای حمایت از کارآفرینان

  1. صدا و سیما نسبت به استمرار و توسعه تولید برنامه های اختصاصی ترویج کارآفرینی و معرفی کارآفرینان برتر اقدام نماید.
  2. کلیه دستگاه های اجرائی موظفند نسبت به رسیدگی به طرح های کارآفرینان برتبر ملی و استانی از محل وجوه اداره شده نزد آن دستگاه الویت قائل شوند.
  3. وزارت کشور موظف است به استانداران و فرمانداران ابلاغ نماید در تشکیل کارگروه های تخصصی ذیل شورای توسعه و برنامه ریزی استان ها ، همچنین کمیته برنامه ریزی شهرستان ها به ترتیب دعوت از کارآفرینان برتر ملی برای حضور در کارگروه های تخصصی و کارآفرینان برتر استانی در کمیته برنامه ریزی را لحاظ و ابلاغ نمایند.