صورتجلسات هیات امناء

به محض دریافت فایل های مربوطه از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، بارگذاری خواهد شد.