شما اینجا هستید:   خانه » دبیرخانه کانون » شرح وظایف کانون

شرح وظایف کانون

  1. شناسایی، طرح و بررسی موانع کارآفرینی در استان در مراحل مختلف از خلق ایده، ایجاد کسب و کار، رشد، تثبیت و خروج از کسب و کار و ارایه راهکارهاي عملیاتی بهبود وضعیت
  2. شناسایی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی استان
  3. بررسی قوانین و مقررات مرتبط با کارآفرینی و ارائه راهکارهاي عملیاتی به منظور تسهیل قوانین رفع مغایرت ها و موانع قانونی موجود، به مدیران مرتبط استانی / کشوري
  4. کمک فکري، اظهارنظرهاي مشورتی و ارایه پیشنهادات سیاستی مؤثر به مدیران ارشد دستگاه هاي اجرایی استان و دفتر توسعه کارآفرینی وزارت در امر تصمیم گیري و اجراي برنامه هاي توسعه کارآفرینی
  5. ارتباط مؤثر با سازمان ها و نهادهاي مرتبط در استان از جمله دانشگاه ها، مراکز رشد و مؤسسات پژوهشی
  6. شناسایی و مستند سازي تجربیات کارآفرینان استان و برقراري ساز و کارهاي مناسب جهت تعامل مستمر با آنها
  7. کمک فکري و مشاوره به مدیر کل استان جهت پیشبرد اهداف توسعه کارآفرینی استان
  8. بررسی و تشخیص فرصت ها و تهدیدهاي کسب و کار در استان ها با توجه به مزیت هاي نسبی، رقابتی و ساختار صنعت استان و همچنین روندهاي فناوري در کشور و جهان
  9. ایجاد ارتباط مستمر با خیرین استان و ایجاد فضاي لازم جهت تشکیل جامعه خیرین کارآفرین استان با هدف توسعه کارآفرینی در کشور
  10. ارائه گزارش هاي دوره اي اقدامات و نتایج مطالعات به اداره کل