استان زنجان


استانداری

1- نامه درخواست اعتبار فرهنگی دانلو نامه
ادامه


اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

1- نامه ارسال تقویم جلسات کانون کارآفرینان استان زنجان در سال 1396 دانلود نامه 2- نامه پیشنهاد تشکیل جلسه به مناسبت گرامیداشت روز ملی کارآفرینی  دانلود نامه 
ادامه