سومین جلسه کانون با حضور رئیس محترم پارک علم وفناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه ومدیرعامل محترم سازمان مدیریت صنعتی زنجان ساعت 16روز دوشنبه مورخ96/03/29در محل کانون کارآفرینان استان زنجان تشکیل شد.