کارگروه صنعت، معدن و کشاورزی


برنامه کارگروه در سال 1396

برنامه کارگروه در سال 1396 ، مبتنی بر شرح وظایف کارگروه در اولین جلسه تنظیم و به تایید خواهد رسید.
ادامه


تقویم جلسات کارگروه

تقویم جلسات کارگروه در سال 1396 نوبت جلسه ایام جلسه تاریخ جلسه ساعت جلسه ملاحظات اول         ...
ادامه


شرح وظایف کارگروه صنعت، معدن و کشاورزی

عضو گیری برای کارگروه ( اعضای پیوسته، وابسته و افتخاری ) از جامعه اساتيد حوزه كارآفريني دانشگاهها ، روساي مراكز كارآفريني دانشگاهها ، پاركهاي علم وفناوري ، سازمانهاي حامي كسب وكار دراستان، كارآفرينان استاني و مدرسان ، مربيان و پژوهشگران كارآفريني ساير مراكز آموزشي استان. برگزاري جلسات منظم دو ...
ادامه


سازمان کارگروه

سازمان کارگروه نام و نام خانوادگی سمت در کارگروه رئیس/ دبیر/ عضو مسئولیت در دستگاه / شرکت متبوع ملاحظات         ...
ادامه