پنجمین جلسه کانون کارآفرینان استان زنجان با حضور جناب آقای مهندس عباسی رئیس محترم جهاد دانشگاهی استان زنجان روز یکشنبه مورخ 96/5/8ساعت 16 برگزار گردید.