کارگروه اجرائی ( هماهنگی، پشتیبانی و تامین مالی )


منابع مالی کانون

اعتبارات مورد نیاز کانون از منابع زير تامين مي گردد : کمکهاي مالی هیات امنا کمکهاي مالی اعضاي کانون ورودي و حق عضویت سالیانه اعضاي کانون کمکهاي مالی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
ادامه


وب گاه های مرتبط با تامین مالی

 صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران صندوق توسعه فنآوریهای نوین  شرکت فرا بورس ایران صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون صندوق توسعه صادرات و فنآوری شریف  صندوق پژوهش و فنآوری یزد صندوق حمایت از پژوهشگران وفنآوران کشور انجمن صنفی کارفرمایی صندوقهاونهادهای سرمایه ...
ادامه


برنامه کارگروه در سال 1396

برنامه کارگروه در سال 1396 ، مبتنی بر شرح وظایف کارگروه در اولین جلسه تنظیم و به تایید خواهد رسید.
ادامه


تقویم جلسات کارگروه

تقویم جلسات کارگروه در سال 1396 نوبت جلسه ایام جلسه تاریخ جلسه ساعت جلسه ملاحظات اول         ...
ادامه


شرح وظایف کارگروه اجرائی

عضو گیری برای کارگروه ( اعضای پیوسته، وابسته و افتخاری ) از جامعه اساتيد حوزه كارآفريني دانشگاهها ، روساي مراكز كارآفريني دانشگاهها ، پاركهاي علم وفناوري ، سازمانهاي حامي كسب وكار دراستان، كارآفرينان استاني و مدرسان ، مربيان و پژوهشگران كارآفريني ساير مراكز آموزشي استان. برگزاري جلسات منظم دو ...
ادامه


سازمان کارگروه

سازمان کارگروه نام و نام خانوادگی سمت در کارگروه رئیس/ دبیر/ عضو مسئولیت در دستگاه / شرکت متبوع ملاحظات         ...
ادامه