شرح وظایف کارگروه اجرائی

 1. عضو گیری برای کارگروه ( اعضای پیوسته، وابسته و افتخاری ) از جامعه اساتيد حوزه كارآفريني دانشگاهها ، روساي مراكز كارآفريني دانشگاهها ، پاركهاي علم وفناوري ، سازمانهاي حامي كسب وكار دراستان، كارآفرينان استاني و مدرسان ، مربيان و پژوهشگران كارآفريني ساير مراكز آموزشي استان.
 2. برگزاري جلسات منظم دو ماهانه در محل كانون با اعضاي كارگروه
 3. جمعبندی نتایج بررسی ها و نقطه نظرات واصله از کارگروه صنعت، معدن و کشاورزی و کارگروه خدمات عطف به بند 3 شرح وظایف کارگروه های موصوف.
 4. کمک فکري، اظهارنظرهاي مشورتی و ارایه پیشنهادات سیاستی مؤثر به دفتر توسعه کارآفرینی وزارت در امر تصمیم گیري و اجراي برنامه هاي توسعه کارآفرینی
 5. کمک فکري و مشاوره به مدیر کل استان جهت پیشبرد اهداف توسعه کارآفرینی استان
 6. ارائه گزارش هاي دوره اي اقدامات و نتایج مطالعات به اداره کل
 7. برآورد و پشنهاد بودجه سالانه کانون کارآفرینی به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان.
 8. پیگیری تصویب و لحاظ بودجه پیشنهادی در موافقتنامه متبادله فی مابین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.
 9. پیگیری تخصیص و ابلاغ اعتبار منظور شده به کانون.
 10. پیگیری تحقق درآمدهای کانون از محل منابع تعیین شده در "دستورالعمل تشکیل کانون های کارآفرینی کشور - ویرایش هشتم - مهر 93"
 11. ایجاد ارتباط مستمر با خیرین استان و ایجاد فضاي لازم جهت تشکیل جامعه خیرین کارآفرین استان با هدف توسعه کارآفرینی در کشور
 12. بررسی قوانین و مقررات مرتبط با کارآفرینی و ارائه راهکارهاي عملیاتی به منظور تسهیل قوانین رفع مغایرت ها و موانع قانونی موجود، به مدیران مرتبط استانی / کشوري.
 13.  همكاري با مراكز كارآفريني دانشگاهها ، پاركهاي علم وفناوري دانشگاهي و سایر مراكز كارآفريني در تدوين دوره هاي آموزش كارآفريني عمومي
 14.  مشارکت در برگزاري جشنواره كارافرينان برتر استاني
 15. مشارکت در برگزاري جشنواره انتخاب برترين اساتيد ، پژوهشگران و نخبگان حوزه كارافريني

ملاحظه 1 : مطالب فوق از سایت کانون کارآفرینان استان تهران و"دستورالعمل تشکیل کانون های کارآفرینی کشور - ویرایش هشتم - مهرماه 93" اقتباس شده است.

ملاحظه 2 : شرح وظایف کارگروه مبتنی بر نظرات اصلاحی و تکمیلی اعضاء در اولین جلسه کارگروه مورد بازبینی قرار گرفته و به تایید خواهد رسید.

ملاحظه 3 : برای هماهنگی در تعیین اعضای کارگروه ها ، اولین جلسه این کارگروه با دعوت از رئیس و دبیر سایر کارگروه ها تشکیل خواهد شد.

ملاحظه 4 : رئیس و دبیر کارگروه ها توسط "کارگروه اجرائی (هماهنگی ، پشتیبانی و تامین مالی) با حضور رئیس و دبیر کانون در اولین جلسه کارگروه تعیین خواهد شد.

ملاحظه 5 : اولین جلسه این کارگروه با دعوت از رئیس و دبیر کانون و با حضور اعضای هیات مدیره کانون تشکیل خواهد شد. در این جلسه نسبت به تعیین رئیس و دبیر کارگروه صنعت، معدن و کشاورزی و کارگروه خدمات تصمیم گیری خواهد شد.