منابع مالی کانون

اعتبارات مورد نیاز کانون از منابع زير تامين مي گردد :

  1. کمکهاي مالی هیات امنا
  2. کمکهاي مالی اعضاي کانون
  3. ورودي و حق عضویت سالیانه اعضاي کانون
  4. کمکهاي مالی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی