تقویم جلسات کارگروه

تقویم جلسات کارگروه در سال 1396

نوبت جلسه

ایام جلسه

تاریخ جلسه

ساعت جلسه

ملاحظات

اول

 

 

 

 

دوم

 

 

 

 

سوم

 

 

 

 

چهارم

 

 

 

 

پنجم

 

 

 

 

ششم

 

 

 

 

 

ملاحظه 1 : در اولین جلسه کارگروه ایام ، تاریخ و ساعت جلسات مشخص خواهد شد.

ملاحظه 2 : جلسات کارگروه هر دوماه یکبار تشکیل خواهد شد. در صورت اقتضا و صلاحدید ، کارگروه می تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد. ، بهتر است جلسات کارگروه بصورت ثابت در یکی از ایام هفته و در ساعت معین و با تواتر دو ماهه تشکیل گردد. پیشنهاد می گردد اولین جلسه کارگروه در اولین هفته مهر ماه 1396 برگزار گردد.