برنامه کارگروه در سال 1396

برنامه کارگروه در سال 1396 ، مبتنی بر شرح وظایف کارگروه در اولین جلسه تنظیم و به تایید خواهد رسید.