شرح وظایف کارگروه صنعت، معدن و کشاورزی

  1. عضو گیری برای کارگروه ( اعضای پیوسته، وابسته و افتخاری ) از جامعه اساتيد حوزه كارآفريني دانشگاهها ، روساي مراكز كارآفريني دانشگاهها ، پاركهاي علم وفناوري ، سازمانهاي حامي كسب وكار دراستان، كارآفرينان استاني و مدرسان ، مربيان و پژوهشگران كارآفريني ساير مراكز آموزشي استان.
  2. برگزاري جلسات منظم دو ماهانه در محل كانون با اعضاي كارگروه
  3. پیگیری اقدامات و بازتاب نتایج بررسی به کارگروه اجرائی در موارد زیر :

الف - شناسایی، طرح و بررسی موانع کارآفرینی در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی استان در مراحل مختلف از خلق ایده، ایجاد کسب و کار، رشد، تثبیت و خروج از کسب و کار و ارایه راهکارهاي عملیاتی بهبود وضعیت.

ب - شناسایی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی استان در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی.

پ - کمک فکري، اظهارنظرهاي مشورتی و ارایه پیشنهادات سیاستی مؤثر به مدیران ارشد دستگاه هاي اجرایی استان در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی.

ت - ارتباط مؤثر با سازمان ها و نهادهاي مرتبط در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی استان از جمله دانشگاه ها، مراکز رشد و مؤسسات پژوهشی

ث - شناسایی و مستند سازي تجربیات کارآفرینان استان در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی و برقراري ساز و کارهاي مناسب جهت تعامل مستمر با آنها

ج -  همكاري با مراكز كارآفريني دانشگاهها ، پاركهاي علم وفناوري دانشگاهي و سایر مراكز كارآفريني در تدوين دوره هاي آموزش كارآفريني تخصصي و بسته هاي فرهنگي ترويجي  كسب وكار در حوزه كارآفريني ويژه كليه مخاطبين در  بخش های صنعت، معدن و کشاورزی

چ - همكاري با سازمانها، موسسات و دستگاه های (بخش صنعت، معدن و کشاورزی) حامي كسب وكار وكارآفريني در استان در تدوين واجراي دوره هاي آموزشي كارآفريني

ح - تدوين وانتشار سالانه اطلاعات سازمانهاي (بخش صنعت، معدن و کشاورزی) حامي كسب كار ، الويتهاي پژوهشي ، برنامه ها ونحوي حمايت سازمانها از كارآفرينان در حوزه آموزش

ملاحظه 1 : مطالب فوق از سایت کانون کارآفرینان استان تهران و"دستورالعمل تشکیل کانون های کارآفرینی کشور - ویرایش هشتم - مهرماه 93" اقتباس شده است.

ملاحظه 2 : شرح وظایف کارگروه مبتنی بر نظرات اصلاحی و تکمیلی اعضاء در اولین جلسه کارگروه مورد بازبینی قرار گرفته و به تایید خواهد رسید.

ملاحظه 3 : برای هماهنگی در تعیین اعضای کارگروه ها ، اولین جلسه این کارگروه با دعوت از رئیس و دبیر سایر کارگروه ها تشکیل خواهد شد.

ملاحظه 4 : رئیس و دبیر کارگروه ها توسط "کارگروه اجرا و هماهنگی ، پشتیبانی و تامین مالی" با حضور رئیس و دبیر کانون در اولین جلسه کارگروه تعیین خواهد شد.