نشست مشترک پارک علم و فناوری،کانون کارآفرینی،وشرکت گیتا صنعت کویر

نتایج مشترک پارک علم و فناوری ،کانون کارآفرینی و شرکت گیتا صنعت کویردر روز سه شنبه مورخ 96/5/17ساعت 13 برگزار شد و در موارد زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

1-معرفی شرکت گیتا صنعت کویر به بنگاه های اقتصادی

2-بهره گیری از ظرفیت شرکت گیتا صنعت کویر در ارائه ی خدمات آموزشی

3-پیشبرد نتایج منعکس در بند های 1و2در چهارچوب رایزنی سه جانبه مورد اهتمام قرار خواهد گرفت.