جلسه کانون کارآفرینی امیدبا کانون کار آفرینان استان

جلسه ی بررسی تفاهم نامه ی همکاری فی ما بین صندوق کارآفرینی امید و کانون کارآفرینی استان با حضور رئیس صندوق، آقای وفایی و کارشناس صندوق، آقای صیدی روز دوشنبه مورخ 96/5/9ساعت 13 برگزار گردید .