دومین جلسه انجمن خدمات فنی ومهندسی با کانون کارآفرینان استان زنجان

نشست مشترک انجمن خدمات فنی و مهندسی باکانون کارآفرینی استان  به منظور دستیابی به همکاری در راستای ارائه ی خدمات فنی و مهندسی به واحد های سرمایه گذاری روز چهارشنبه مورخ 96/5/18ساعت 8/30 برگزار شد