جلسه آشنا سازی دانش آموزان با مشاغل بارویکرد کارآفرینی

در اجرای بند1 از تصمیمات متخذه درجلسه ششم کانون کارآفرینان به منظور آشناسازی دانش آموزان با مشاغل مقررشد نسبت به پیگیری موارد زیر اهتمام لازم از سوی کانون (با نمایندگی آقای نیتی و خانم فتحی)وپارک علم و فناوری به عمل آید.

1-برگزاری سلسله نمایشگاه های مشاغل ویژه بازدید دانش آموزان

2-برپایی تورهای بازدید دانش آموزان از واحد های کسب و کار به منظور آشنایی با مشاغل

3-در اجرای بند های 1و2همکاری های لازم با اداره کل آموزش و پرورش ، اتاق اصناف و سایر ارگان های مرتبط بعمل خواهد آمد.