تفاهم نامه فی مابین موسسه تحلیل گران صنعت زنجان با کانون کارآفرینان

تفاهم نامه  ی تنظیم شده فی مابین موسسه تحلیل گران صنعت زنجان با کانون کارآفرینان استان زنجان باحضور رئیس پارک علم و فناوری تحصیلات تکمیلی علوم پایه مورخ  96/6/19 ساعت 13مورد بررسی قرار گرفته و تفاهم نامه ی نهایی شده مورد امضاء و مبادله قرار گرفت.