جلسه بررسی و تعیین مجری برای برپائی نمایشگاه و تور صنعتی

 

 

جلسه برپائی نمایشگاه و تورها صنعتی

در مورخ 96/07/05 راس ساعت 12 با حضور نمایندگانی از انجمن خدمات فنی و مهندسی ( آقاین مهندسین رستمخانی، اشراقی و ستاری ) و آقای مهندس نجفی مدیر اولین شتاب دهنده فرهنگی کشور ( مستقر در پارک فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه ) جلسه ای با هدف برپائی نمایشگاه و تور صنعتی تشکیل و در موارد زیر گفتگو و اتخاذ تصمیم به عمل آمد.

 1. هدف اصلی برپائی نمایشگاه و برگزاری تور صنعتی ایجاد تعامل و همکاری فی مابین واحدهای کسب و کار مستقر در پارک فناوری و بنگاه های اقتصادی فعال در سطح استان زنجان و استان های همسایه می باشد. این رویدادها می توانند متضمن تامین اهداف ضمنی نیز باشند.
 2. در حاشیه برپائی نمایشگاه می توان برای موضوعات زیر نیز برنامه ریزی نمود.
 •                 - برپائی سخنرانی
 •                 - انتقال تجارب اعم از موفق و ناموفق
 •                 - معرفی قابلیت تازه کارها و استارتاپ ها
 •                 - برگزاری مذاکرات بی تو بی
 •      3. نکات قابل توجه در برپائی نمایشگاه
 •                 - تفکر به گزینه های جانشین غرفه و پیشنهاد گزینه های محل برگزاری نمایشگاه
 •                 - ایجاد سایت برای نمایشگاه
 •                 - برآورد هزینه های برپائی نمایشگاه و برگزاری تورهای صنعتی و ارائه اجزاء هزینه های هر یک.
 •                 - تامین مالی توسط اسپانسرها و از محل ردیف های اعتبارات دولتی مرتبط
 •                 - پیشنهاد مخاطبین خاص از بخش های غیر دولتی و دولتی ( دستگاه های اقتصادی مرتبط با تولید و فعالیت )
 •                 - زمان برپائی نمایشگاه می تواند دهه فجر سال 1396 و یا هر زمان مناسب دیگری در سال جاری باشد. انتظار می رود در  سال جاری حداقل دو تور صنعتی برگزار شود.
 •        4. برنامه تورهای صنعتی شامل بازدید از خط تولید و گفتگوی بعد از بازدید به منظور دستیابی به همکاری های فی مابین می باشد.
 •        5. جمعبندی

مقرر گردید انجمن خدمات فنی و مهندسی ضمن طرح موضوع در جلسه آتی هیات مدیره انجمن نسبت به ارائه پروپوزال برپائی نمایشگاه و تورهای صنعتی اقدام نموده و نتیجه را حداکثر لغایت 96/07/16 به کانون کارآفرینان استان زنجان ارسال نماید.