اولین جلسه کانون با انجمن خدمات فنی و مهندسی استان