دومین جلسه انجمن خدمات فنی ومهندسی با کانون کارآفرینان استان زنجان