گزارش سمینار هم اندیشی با کارآفرین برتر کشوری (آقای ظهیری بنیان گذار مواد غذایی مهرام)