صورت جلسات کانون


دهمین صورتجلسه کانون

  دهمین صورتجلسه کانون مورخ 97/7/1
ادامه


نهمین صورتجلسه کانون

  نهمین صورتجلسه کانون( 97/02/30)  
ادامه


هشتمین صورتجلسه کانون

  هشتمین صورتجلسه کانون کارآفرینان استان زنجان  (1396/09/05 )  
ادامه


هفتمین صورتجلسه کانون

  هفتمین صورتجلسه ( 1396/08/07  )
ادامه


ششمین صورتجلسه کانون

  ششمین صورتجلسه ( 1396/06/05 ) 
ادامه


پنجمین صورتجلسه کانون

  پنجمین صورتجلسه کانون کارآفرینان ( 1396/05/08 )
ادامه


چهارمین صورتجلسه کانون

  چهارمین صورتجلسه کانون کارآفرینان ( 1396/04/12 )  
ادامه


سومین صورتجلسه کانون

  سومین صورتجلسه کانون کارآفرینان ( 1396/03/29 )
ادامه


دومین صورتجلسه کانون

  دومین صورتجلسه کانون کارآفرینان  ( 1396/03/07 ) 
ادامه


اولین صورتجلسه کانون

  اولین صورتجلسه ( 1396/02/03 ) 
ادامه