گزارش اقدامات صورت گرفته در هفته جهانی کارآفرینی آبان1396