برنامه حضور مشاوران در کانون کارآفرینی استان زنجان