گزارش سمینار هم اندیشی با کارآفرین برتر کشوری (خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی در حوزه حمل و نقل)