دیدار رئیس کانون کارآفرینان استان زنجان با مدیر کل کمیته امداد زنجان

 

 

دیدار  رئیس کانون کارآفرینان استان زنجان با مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان

 

 درگفتگوی  روسای کمیته امداد زنجان و کانون کارآفرینان استان  نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:
1-  مرور تجربه های موفق بهره گیری از مددجویان در بنگاه های تولیدی استان ها، با هدف دستیابی به پیشنهادات کاربردی در استان زنجان.
2-  برگزاری نشست مشترک بنگاه های اقتصادی بزرگ مقیاس منتخب، کانون کارآفرینان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیته امداد  با هدف :
- معرفی توانائی و ظرفیت های کاری مددجویان به بنگاه های اقتصادی.
- آگاهی از نظرات بنگاه های اقتصادی برای ایجاد فرصت های شغلی  متناسب با توانائی و ظرفیت های کاری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد.
3-  برگزاری نشست مشترک اتاق اصناف، کانون کارآفرینان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی و کمیته امداد  با هدف :
- طرح موضوع امکان بهره گیری از خدمات مددجویان در واحدهای صنفی داوطلب در قالب نظام استاد شاگردی.
- استقبال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تامین اجتماعی برای امکان سنجی و ارائه طرح کاربردی در این زمینه.
4-  سایر اقدامات از قبیل امکان بهره گیری از ظرفیت و خدمات مهندسین مشاور سرمایه گذاری با عطف به طرح های سرمایه گذاری کوچک و خانوادگی و ...


 ۹۶/۱۲/۰۳