نشست شورای سیاست گذاری دوازدهمین جشنواره استانی انتخاب کارآفرینان برتر وهیات امناء کانون کارآفرینان استان زنجان

 

به گزارش روابط عمومی کانون کارآفرینان استان زنجان، انتخابات هیات امناء کانون کارآفرینان استان زنجان با انتخاب دبیر و رئیس برای دوره دو ساله آینده برگزار شد.

نشست شورای سیاستگذاری دوازدهمین جشنواره استانی انتخاب کارآفرینان برتر و همچنین انتخابات هیات امناء کانون کارآفرینان استان زنجان ظهر روزپنج‌شنبه 30 فروردین‌ ماه به ریاست دکتر فرامرز نیک سرشت معاون استاندار زنجان در سالن جلسات امام علی(ع) استانداری برگزار شد و بر این اساس مهندس سعید یوسفی اصل و محسن عطائیان به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کانون کارآفرینان استان زنجان به مدت دو سال دیگر انتخاب شدند. شایان ذکر است، کانون‌های کارآفرینی در کشور چند سالی بوده که راه‌اندازی شده و از جمله اهداف تعریف شده برای کانون‌های کارآفرینی در استان‌های کشور، می‎‌توان به ايجاد نظام مديريت يکپارچه راهبردي در توسعه کارآفريني استان، کشف و بهرهگيري مطلوب از ظرفيتهاي نهفته کارآفرينان استان،انسجام بخشی به کارآفرینی متناسب بانیازهای توسعه استانی و ملی،نهادينه سازي فرهنگ کارآفريني در جامعه و تقويت نهادهاي پشتيبانيکننده توسعه کارآفريني، کشف و بهرهگيري از تمامي ظرفیتهای نهفته و موجود مناطق و استانها به ویژه در عرصه مزیتهای نسبی در امر توسعه کارآفريني و ... اشاره کرد.