اولین صورتجلسه هیات امنای کانون کارآفرینان استان زنجان در سال1397