نشست کارشناسی کانون کارآفرینان و کمیته امداد امام خمینی (ره)

 

نشست کارشناسی کانون کارآفرینان و کمیته امداد امام خمینی (ره)

مستند به مذاکرات بعمل آمده در اسفند ماه 96 فی ما بین مدیران دستگاه های مذکور:

 جمبندی گفتگوهای  کارشناسی :

الف- در وضعیت موجود

- ایجاد بازار کار برای واحد های کسب و کار تحت حمایت کمیته امداد

- بررسی  امکان جذب مددجویان آموزش دیده ، توسط واحد های صنفی تحت پوشش اتاق اصناف با امکان پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از سوی کمیته امداد

ب - در آینده

- امکان سنجی خارج نمودن واحد های صنفی دارای 5 نفر کارکن و کمتر از شمول قانون کار با هدف ایجاد انگیزه برای جذب نیروی انسانی بیکار

- بررسی الویت جذب مددجویان آموزش دیده بیکار تحت پوشش کمیته امداد توسط واحد های تولیدی تحت پوشش سازمان صنعت، معدن و تجارت

ج- مراتب در قالب تفاهم نامه همکاری مورد اهتمام قرار خواهد گرفت