نشست بررسی موانع ومقررات مخل کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری و کارآفرینی و استارت آپ ها

 

آدرس سایت سازمان ملی کارآفرینی ایران: www.ineo.ir