جلسه فی مابین اساتید دانشگاه آزاداسلامی و رئیس کانون کارآفرینان استان زنجان

 

با اهتمام آقایان دکتر محمدی و دکتر قنبری از اساتید محترم دانشگاه آزاد زنجان، پیش نویس تفاهمنامه همکاری فی مابین دانشگاه آزاد زنجان و کانون کارآفرینان، برابر جمعبندی مشروح مذاکرات به عمل آمده در جلسه روز یکشنبه مورخ 30/02/97، با رعایت نکات زیر تهیه و پس از تبادل نظر مبنای همکاری های آتی فی مابین قرار خواهد گرفت.

  • همکاری متقابل دانشگاه و صنعت با رویکرد ارائه خدمات آموزشی در حوزه کارآفرینی

  • تبیین مصادیق همکاری در سایر زمینه ها