نشست مشترک مدیر عامل پارس سوییچ با واحد های مستقر در پارک علم و فناوری علوم پایه

نشست مشترک مدیر عامل شرکت پارس سوییچ ورئیس کانون کارآفرینی استان بامنتخب واحد های کسب وکارمستقردرپارک علم وفناوری علوم پایه به منظورجستجوی زمینه های همکاری فی مابین واحدهای کسب وکاروشرکت پارس سوییچ روز سه شنبه مورخ 97/04/05 برگزار شد.