برگزاری نمایشگاه و جشنواره ایده ها و آموزش های مهارتی و کارآفرینی

 

نمایشگاه و جشنواره ایده ها و آموزش های مهارتی و کارآفرینی

مکان: زنجان خیابان صفا ، کارخانه کبریت سابق

زمان:3 الی 6 مرداد ماه

ساعت بازدید نمایشگاه:17 الی 21