نشست روسای کانون کارآفرینی و دانشگاه جامع علمی کاربردی زنجان

در نشست مورخ 97/5/28 روسای کانون کارآفرینی و دانشگاه جامع علمی کاربردی موارد زیر مورد  بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
1- برپایی نمایشگاه کارآفرینی با اهتمام دانشگاه و مشارکت کانون
2- برنامه ریزی برپایی دوره های آموزشی تک پودمان باه هدف ارائه خدمات آموزشی در موضوعات درخواستی بنگاه های اقتصادی.
3-استفاده از کارآفرینان به عنوان مدرس خبره در تدریس دروس کارآفرینی در دانشگاه.
4-راه اندازی کافه کارآفرینی