نشست کانون کارآفرینان استان زنجان با شرکت دلفین هفت

به منظور تهیه محتوا برای کانال کانون کارآفرینان با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی با حضورآقای مهندس موسوی مدیر عامل شرکت دلفین هفت و خانم دکتر وثوقی مدرس موسسات آموزش عالی و همچنین دبیر کانون در روز یکشنبه مورخ 97/8/6جلسه ای تشکیل شد و برای ارائه وبارگذاری محتوا در کانال و سایت کانون از تاریخ 97/8/14اتخاذ تصمیم به عمل امد.