تفاهم نامه کانون کارآفرینان فی ما بین شرکت دلفین هفت