اولین نشست مطبوعاتی مشاوران کانون کارآفرینان وجمعی از مدیران شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری علوم پایه باهفته نامه شهاب زنجا

 

بمناسبت هفته جهانی کارآفرینی،نشست مطبوعاتی مشاوران کانون کارآفرینان وجمعی از مدیران شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری علوم پایه باهفته نامه شهاب زنجان
روزیکشنبه مورخ۹۷/۰۸/۲۷