گزارش تور صنعتی بازدید از واحد تولیدی صادراتی پوشاک نانو مهیار

بازدید اعضا و دبیرکانون کارآفرینان استان زنجان، نمایندگان مراکز مشاوره،جمعی از دانشجویان نانو شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ورئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، رئیس کارآفرینی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان زنجان از واحد تولیدی پوشاک نانو مهیار واقع در شهرک صنعتی اشراق زنجان روز شنبه مورخ۹۷/۰۸/۲۶