اولین جلسه هماهنگی "برگزاری سمینار هم اندیشی کارآفرین برتر کشوری در حوزه گردشگری"

 

اولین جلسه هماهنگی  برگزاری سمینار هم اندیشی با کارآفرین برتر کشوری در حوزه گردشگری روز دوشنبه مورخ 97/12/20