برنامه سال 1398 کانون کارآفرینان استان زنجان

محورهای برنامه سال 1398 کانون کارآفرینان استان زنجان با حضور رئیس و دبیر کانون مطرح و مقرر گردید پیش نویس برنامه کانون با رعایت محورهای مطروحه تهیه و پس از تمهیدات مربوطه به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارسال گردد.

98/01/18