جلسه هماهنگی سازماندهی فعالیت های کانون در سال ۱۳۹۸ با همکاری انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

جلسه هماهنگی سازماندهی فعالیت های کانون در سال ۱۳۹۸ با همکاری انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی"، در این جلسه ابلاغیه های تنظیم شده، مستند به پیشنهاد انجمن مرور شد و مقرر  گردید طی نامه ای از سوی کانون برخی از اصلاحات و توضیحات و فهرست کامل فعالیت ها به انجمن انعکاس یابد.