خاتمه یافته


تفاهم نامه فی ما بین کانون کارآفرینان استان زنجان با پارک علم و فناوری تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانتفاهم نامه کانون کارآفرینان فی ما بین شرکت دلفین هفتتقویم آموزشی 6 ماهه دوم سال 1396 کانون کارآفرینان استان زنجانتفاهم نامه فی مابین کانون کارآفرینان و موسسه تحلیل گران صنعت