شورای شهر و شهرداری : با هدف توسعه فرهنگ کارآفرینی